Je bent momenteel niet aangemeld.
login/registreren

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Eigendom en wijziging Website

De Website www.kweetet.be (hierna “de Website”) en bijbehorende applicaties voor pc/mac en tablets, alsook alle mogelijke sub-domeinen van deze Website worden beheerd door - en zijn eigendom van - Die Keure NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 ("Die Keure").

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich steeds richten tot Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres help@kweetet.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.

Die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website volledig en onherroepelijk aanvaardt. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gelden zodoende zowel voor de loutere bezoeker van de Website (zonder in te loggen) als voor de deelnemers op het digitale onderwijsplatform waar men, na registratie en het aanmaken van een persoonlijke account, onder een gebruikersnaam actief kan zijn. Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.

Die Keure wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders en/of bevoegde meerderjarigen zoals leerkrachten mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse Internetgebruik van hun kinderen en/of leerlingen. Die Keure stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen. Daarom zal het voor minderjarigen slechts mogelijk zijn gebruik te maken van de verschillende leer- en speelmogelijkheden nadat hun school, bevoegde leerkracht en/of ouders de registratie voor hen voltooien. Die Keure nodigen de ouders en/of bevoegde meerderjarigen zoals leerkrachten uit om ook na deze registratie steeds een oogje in het zeil te houden telkens wanneer de minderjarigen gebruik maken van de Website alsook het Internet in het algemeen.

Artikel 2 - Voorwerp

De Website vormt een zogenaamd onderwijsplatform waarin er een digitale leeromgeving wordt gecreëerd zowel online als via de bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets, waarin zowel leerlingen, ouders als leerkrachten zich terugvinden (hierna ook “Platform”). Verschillende doelgroepen krijgen binnen het Platform toegang tot verschillende delen van de Website en de applicaties. Op heden zijn de verschillende doelgroepen: minderjarige kinderen uit het lager onderwijs, ouders (of bevoegde meerderjarigen) en leerkrachten / onderwijspersoneel.

Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen waaronder zogenaamde bots.

Die Keure behoudt zich eveneens het recht voor om geregistreerde gebruikers ten allen tijde de toegang tot de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets te weigeren en, indien toepasselijk, accounts definitief te verwijderen indien de gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden. Een “onaanvaardbaar gebruik” van de Website is onder andere, doch niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die:

 • kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
 • het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;
 • als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd;
 • het zich voordoen als een school of onderwijsinstelling als privaat persoon;
 • op eender welke manier de rechten van Die Keure – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken;
 • hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via de Website;
 • op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz.

Artikel 3 - Registratie en gebruik Website

Naast de verplichte aanvaarding van Die Keure’s Privacyverklaring (zie hieronder artikel 6) zullen de gebruikers van de Website hun registratie slechts kunnen afsluiten indien zij zich akkoord verklaren met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het afronden, op een geldige en correcte manier, van de registratie van een gebruiker op het Platform (bijvoorbeeld: het aanmaken van een uniek wachtwoord, de verantwoordelijkheid van de gebruikers omtrent de geheimhouding van hun gegevens, het aanmaken van een unieke gebruikersnaam en avatar, enz.) wordt verwezen naar de FAQ.

Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen slechts ten volle gebruik maken van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets wanneer of hun ouders (of bevoegde meerderjarige) of hun school/leerkracht hen registreert als een gebruiker met gebruikersnaam en paswoord.

Hiermee geeft respectievelijk de bevoegde school en/of de ouder of bevoegde meerderjarige de toelating aan de minderjarige gebruiker om de Website ten volle te gebruiken, en het account van het minderjarige kind toegang te geven tot het Platform.

Minderjarige kinderen zullen verschillende activiteiten kunnen verrichten op het Platform, waaronder:

 • Het aanmaken van een avatar (fictieve weergave van zichzelf a.d.h.v. zelf samen te stellen tekenfiguur binnen het Platform);
 • (Vooraf vastgelegde) dialogen voeren met spelletjespersonages;
 • Het winnen van de virtuele munteenheid “Kwetons” door het maken van oefeningen (zie onderdeel “Repetitia”). Eveneens door het volgen van videostreams genaamd “webjuf-lessen” (zie onderdeel “Educa”) beiden geactiveerd door de ouder; en het maken van huistaken dewelke digitaal werden voorbereid door de leerkracht/school;
 • Bij het onderdeel “Ad Valvas” in “Initia” vaststellen welke huistaken reeds gemaakt werden of nog open staan; bij het onderdeel “Rugzak” nagaan hoeveel “Kwetons” en opgeraapte game items er reeds verzameld werden.
 • Het eenvoudigweg ronddwalen door de verschillende gangen en paden van de wereld die het Platform rijk is en zich laten verrassen door de avonturen die de personages kunnen beleven. Voor een algemeen overzicht van het Platform kan men zich steeds tot het onderdeel “Kaart” (eveneens bekend als (Telepolser”) begeven.

De verdiende Kwetons kunnen door de minderjarige kinderen aangewend worden om op het Platform en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets virtuele aankopen te verrichten, waaronder:

 • Het spelen van spelletjes en mini-games (zie onderdeel “Arcadia” en “Speelet Lite”);
 • Het kopen van kleertjes voor hun gepersonaliseerde avatar, alsook het bestellen van een nieuwe haarsnit, het veranderen van de kleuren van hun kledij of het aanschaffen van nieuwe schoenen (zie onderdeel “Kleedkamer”);
 • Ook het ontsluiten van een kleurplaat die nadien kan afgedrukt worden (zie onderdeel “Schildersezel”).

Het hierboven opgesomde gamma aan activiteiten kan door Die Keure ten allen tijde en zonder opgave van reden eenzijdig gewijzigd worden zonder dat de gebruikers van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets hiertegen in beroep kunnen gaan.

Tenslotte beschikt Die Keure over de exclusieve bevoegdheid aangaande de uitgave, toekenning, behandeling enz. van de Kwetons alsook de virtuele aankopen die hiermee mogelijkerwijze kunnen worden verricht. In geval van een geschil hieromtrent zal Die Keure naar alle redelijkheid een beslissing nemen, dewelke onaanvechtbaar en definitief is.

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen)

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) kunnen hun kind registeren op de Website, waarbij tevens een persoonlijke account dient te worden aangemaakt die geldig is voor het Platform en de bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets. Per account van een ouder (en/of bevoegde meerderjarigen) kunnen maximaal zes (6) minderjarigen of kinderen worden aangesloten. Ouders die een persoonlijke account op de Website hebben, kunnen zich ook koppelen aan een kindprofiel dat de school voor hun minderjarig kind heeft aangemaakt. Ouders beschikken over de mogelijkheid om van diverse aan hen gekoppelde kindprofielen info samen te voegen tot er per kind slechts 1 profiel meer over wordt gehouden.

Per account van een minderjarig kind kunnen maximaal vijf (5) bevoegde meerderjarigen (bijvoorbeeld: ouders, grootouders, voogd) worden aangesloten.

In geval van een geschil tussen verschillende meerderjarigen die zouden gekoppeld zijn aan eenzelfde account van een minderjarig kind, zal enkel Die Keure beschikken over de bevoegdheid om meerderjarigen tijdelijk of definitief los te koppelen van het desbetreffende account van een minderjarig kind. Genomen beslissingen dienaangaande zijn definitief en onaanvechtbaar.

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) beschikken na succesvolle registratie (en aanmaken van account) of het zich succesvol koppelen aan een kindprofiel die via de school werd verstrekt onder andere over de volgende informatie:

 • Een overzicht van de minderjarige kinderen en de kindprofielen die aan zijn of haar account is gekoppeld;
 • Een overzicht van de huistaken de het minderjarig kind heeft ontvangen via de school en, indien van toepassing, door het minderjarige kind werden gemaakt;
 • Een overzicht van de pogingen en scores van alle huistaken, de los gemaakte oefeningen alsook de voortgang van de “webjuf-lessen”. Daarnaast kan ook de voortgang van het minderjarige kind in de spelletjeswereld opgevolgd worden;
 • Statistieken over alle voorgaande informatie (op aanvraag).
 • Een overzicht over de voortgang van elk kindprofiel in de spelomgeving van de Website.
 • Een overzicht van de andere meerderjarigen (enkel naam en voornaam) die aan het account van de minderjarige kinderen zijn gekoppeld.

Leerkrachten

Leerkrachten ontvangen een profiel op de Website die werd aangemaakt en verstrekt door de geregistreerde school of onderwijsinstelling. In deze doelgroep begrepen zijn eveneens erkende specialisten uit het onderwijssysteem zoals o.a. een zorgcoördinator, ict-coördinator, ...

De door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen worden door de schoolverantwoordelijke gekoppeld aan hun respectievelijke leerkracht en/of klas waarna de leerkracht het respectievelijke minderjarige kind terugvinden in een klasoverzicht.

De leerkracht gaat akkoord dat de ouders (of bevoegde meerderjarige) van de door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen door hen op de hoogte gebracht worden bij aanvang van gebruik op de Website, dat hun minderjarig kind werd geregistreerd op de Website en de bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets. Hiervoor zijn gegenereerde gepersonaliseerde ouderbrieven voorzien na inloggen als leerkracht op het Platform.

Leerkrachten kunnen (huis-)taken op het Platform ter beschikking te stellen van de kinderen en er wordt hen volgende informatie ter beschikking gesteld: scores van de opgegeven oefeningen, aantal pogingen en statistieken.

Ten slotte zullen leerkrachten ook de scores van de deelnemende kinderen kunnen afdrukken, exporteren in Excel enz. Dit laat een overdracht naar een zogenaamd rapportprogramma van de school toe.

Bepaalde informatie over de minderjarige kinderen zal de leerkrachten niet ter beschikking worden gesteld, hieronder de duur van de spelletjes en/of oefeningen gespeeld en/of gemaakt door de kinderen, het tijdstip waarop het kind spelletjes en/of oefeningen speelde/maakte enz.

Artikel 4 - Intellectuele Eigendom

Alle bestanddelen van de Website en de bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, avatars, logo's, muziekjes, de ingesproken stemmen, foto’s, tekeningen, oefeningen, spelletjes, beeld, geluid, databanken, benamingen, beschrijvingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Die Keure of zijn opgenomen op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets zelf, noch de op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Die Keure.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Die Keure waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Die Keure zelf op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets terug te vinden is, waaronder teksten, oefeningen, spelletjes, foto’s, geluid, data enz.

Die Keure is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

Die Keure is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets.

Alvorens toegang te verkrijgen tot het Platform en en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets is het mogelijk dat de gebruikers een bepaalde software te installeren (Unity). Deze software voldoet aan alle gangbare normen en standaarden inzake veilige en betrouwbare software. Die Keure is daarom niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets. In het bijzonder is Die Keure niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets.

Die Keure is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Die Keure kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets doet Die Keure zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Die Keure kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van - de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Website meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart Die Keure volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website werd geplaatst.

Overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijke Wetboek dienen ouders te allen tijde in te staan voor de daden (en eventuele veroorzaakte schade) van hun kinderen. Dit geldt eveneens voor elk gebruik door een minderjarig kind van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets. In geval van enige vorm van schade berokkend door het gebruik, door een minderjarig kind, op de Website zal Die Keure gerechtigd zijn de ouders (of bevoegde meerderjarigen) die toegestemd hebben met de registratie van het kind in kwestie, in rechte aan te spreken.

Artikel 6 - Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Die Keure zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Die Keure de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

Net zoals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zak ook de boven vermelde Privacyverklaring dienen aanvaard te worden door de gebruikers van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets alvorens via hun persoonlijke account ten volle toegang te krijgen tot het Platform.

Artikel 7 - Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door Die Keure van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website en bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

Artikel 8 - Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 9 - Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

2.1.1184.33577 copyright © 2017 - Concept & Design: Die Keure - Algemene voorwaarden - Privacy policy Contact | Volg ons op: