Je bent momenteel niet aangemeld.
login/registreren

Privacy

Voorwerp

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Die Keure NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 ("Die Keure") en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.kweetet.be (hierna: de “Website”) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze Website.

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website of indien u besluit zichzelf, zijn school of instellingen en desgevallend e minderjarige kinderen/leerlingen in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze Website links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor Die Keure derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Die Keure behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan de (veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Die Keure wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders en/of bevoegde meerderjarigen zoals leerkrachten) mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse Internetgebruik van minderjarige kinderen/ respectievelijk leerlingen). Die Keure stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke Internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van deze minderjarigen.

Het verzamelen van gegevens

Telkens wanneer in deze Privacyverklaring over “gegevens” gesproken wordt dienen volwassen bezoekers van de website zich bewust te zijn dat het zich eveneens om de gegevens van de minderjarige kinderen/leerlingen waar zij verantwoordelijk voor zijn kan handelen. De ouders en respectievelijk de bevoegde meerderjarigen zoals leerkrachten, blijven aansprakelijk voor de handelingen van de minderjarige kinderen en leerlingen, ook in het kader van het gebruik van de Website, en geven hiermee ook de toestemming aan Die Keure voor de verwerking van de gegevens van de minderjarige kinderen.

Die Keure verzamelt via haar Website mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens. De bezoeker geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan Die Keure om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk de Website te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt en ook zonder dat de bezoeker zich registreert voor het onderwijsplatform van Die Keure. De bezoeker zal zich akkoord dienen te verklaren met deze Privacyverklaring in geval van een registratie alsook in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “Nieuwsbrief” die terug te vinden is op de Website onder de noemer “BLIJF OP DE HOOGTE!”.

Die Keure bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toegelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Die Keure treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens), directe marketing waaronder het verzenden van een nieuwsbrief, het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van de Website, een opvolging van de prestaties van de leerlingen (huistaken, spelletjes) o.a. met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde leertrajecten, algemene monitoring van de acties ondernomen op het onderwijsplatform door de verschillende ‘spelers’ (kinderen, leerkrachten, ouders en eventuele erkende specialisten zoals logopedisten), een betere afstemming van de Website op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.

Die Keure zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Die Keure of één van haar partners aangeboden krijgt. De bezoeker kan te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn of haar gegevens. De bezoeker kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven binnen de beperkingen en voorwaarden verder uiteengezet onder de titel “Het doorgeven van gegevens aan derden”. Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar Die Keure – afdeling Marketing – Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge of aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be.

Die Keure neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Die Keure, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel Die Keure mogelijks persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken, zal Die Keure geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van Die Keure of de door Die Keure ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op de Website te respecteren.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Die Keure worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Cookies and web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat Die Keure of Die Keure’s service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op de website gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring voor de website-bezoeker). Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Die Keure kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan Die Keure’s webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de Website te analyseren en om ervoor te zorgen dat de Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.

Noch de cookies noch de web beacons gebruikt op de Website verzamelen de naam of het e-mailadres van de bezoeker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de Website, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Beveiliging van gegevens

Die Keure maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen te richten aan Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

2.1.1184.33577 copyright © 2017 - Concept & Design: Die Keure - Algemene voorwaarden - Privacy policy Contact | Volg ons op: